โรคของกล้วยไม้ (หวายตัดดอก)

โรคเน่าดำ, ยอดเน่า, เน่าเข้าไส้……..(Black rot เชื้อรา Phytophthora palmivora)

โรคดอกสนิม, ดอกจุดสนิม…………(Flower rusty spot เชื้อรา Curvularia eragrostidis)

โรคใบปื้นเหลือง…………………..(Yellow leaf spot เชื้อรา Pseudocercospora dendrobii)

โรคใบจุดขี้กลาก………………….(Black spot เชื้อรา Phyllostictina pyriformis)

โรคใบจุดดำ………………………(Black spot เชื้อรา Alternaria alternata)

โรคเกสรดำ, กลีบดอกไหม้ ……….(Black anther or column blight เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides)

โรคแอนแทรคโนส………………..(Anthracnose เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides)

โรคโคนเน่าแห้ง…………………..(Fusarium foot rot เชื้อรา Fusarium oxysporum)

โรคต้นเน่าแห้ง, ราเมล็ดผักกาด…….(Stem rot, Sclerotium rot เชื้อรา Sclerotium rolfsii)

โรคราดำ………………………….(Sooty mold เชื้อรา Cladosporium sp.)

โรคเน่าเละ………………………..(Soft rot เชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora, Erwinia chrysanthemi)

โรคเน่าแบคทีเรีย…………………..(Bacterial brown rot เชื้อแบคทีเรีย Burkholderia gladioli subsp. gladioli)

โรคใบจุดแบคทีเรีย ……………….(Bacterial leaf spot เชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. avenae)

โรคใบด่างที่เกิดจากไวรัส…………..(Mosaic เชื้อไวรัส CyMV Cymbidium mosaic virus)

โรคใบด่างจุดประ ………………….(เชื้อไวรัส ORSV Odontoglossum ring spot virus)