มารู้จักโรคไหม้ข้าว กันดีกว่านะครับ
โรคไหม้ข้าวเกิด จากเชื้อ รา Pyricularia grisea Sacc. เชื้อสามารถเข้าทำลายข้าวใน ทุกส่วนของข้าวที่ อยู่เหนือดินได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้า ถึง ออกรวง โดยพบว่าเชื้อจะทำลายที่ใบและรวงมากที่สุด เมื่อเชื้อเข้าทำลายที่ใบจะทำให้ใบข้าวเป็นจุดช่ำน้ำ แผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและเป็นรูปตา เมื่อเชื้อเข้าทำลายมากจะทำให้ใบไหม้คล้าย ถูกน้ำร้อนลวก ต่อมาใบจะแห้งตายอย่างรวดเร็ว ภายหลังจากที่เชื้อเข้าทำลายและมีอาการใบจุดช้ำน้ำจะพบข้าวแห้งตายภายใน 3 – 5 วัน ซึ่งเรียกอาการนี้ว่าโรคใบไหม้ และเมื่อเชื้อเข้าทำลายข้าวในระยะออกรวงเชื้อ จะเข้าทำลายที่คอรวงทำให้คอรวงแห้งตายเมล็ดข้าวจะลีบ เรียกว่าโรคไหม้คอ รวง โรคไหม้ข้าวนี้ พบมีการระบาดทุกปีโดยพบว่าความเสียหายของของผลผลิตข้าวที่เกิดจากโรคไหม้นี้ เฉลี่ยประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตข้าว

ลักษณะอาการของโรคใบไหม้ที่เกษตรกรสามารถจะสังเกตได้
ที่ใบจะพบจุดช้ำน้ำในระยะแรกเริ่ม ต่อมาจะพบแผลเป็นจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตาตรงกลางแผลมีสีเทาแผลขนาดต่างๆ กัน  จุดแผลจะขยายติดต่อลุกลามได้ทั่วบริเวณใบ กรณีเกิดโรคระบาด รุนแรง กล้าข้าวจะ แห้งและฟุบตายอาการคล้ายถูกไฟไหม้

สาเหตุที่ทำให้การ ระบาดรุนแรง
– เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105  ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีความอ่อนแอต่อโรคไหม้มาก
– เกษตรกรมีการตกกล้าหรือหว่านข้าว โดยใช้อัตราการหว่านที่สูงคือมากกว่า 15 กก./ไร่ ทำให้ข้าวขึ้น หนาแน่นในแปลงกล้าหรือแปลงนาหว่าน
– มีการหว่านปุ๋ยชีวภาพ หรือปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียในอัตราสูง
– สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคคือช่วงที่มีเมฆปกคลุมเป็น ระยะเวลายาวนานติดต่อกันหลายวัน มีฝนตกปรอยๆ เป็นประจำ ใบข้าวเปียกนานมากกว่า 10 ชม. อุณหภูมิกลางคืนค่อนข้างเย็น (20-30o ซ.) โดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวที่ ไม่มีน้ำท่วมขัง ทำให้มีโอกาสเกิดน้ำค้างในช่วงกลางคืนเป็นระยะเวลายาวนาน

การป้องกันกำจัด
– อย่าตกกล้าหรือหว่านข้าวในนาหว่านหนาแน่นเกินไป โดยเฉพาะในแปลงกล้าควรแบ่งแปลงให้มีการถ่ายเทอากาศดี และอย่าใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเกินไป
-ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา เพื่อป้องกันหรือหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค โดยควรฉีดพ่นเมื่อแปลงนามีน้ำท่วมขัง และยังระบาดไม่รุนแรง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของสารเคมีและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
-ในแปลงที่ระบาดรุนแรง คือมีอาการของโรคไหม้มากถึง 50% ของแปลงนาข้าว ให้ทำการเผาทำลาย และทำการตกกล้าใหม่ หรือใช้กล้าที่ปราศจากโรคจากแหล่งอื่น ส่วนในกรณีนาหว่านก็ให้ทำการหว่านใหม่

สารป้องกันกำจัดโรคไหม้ของข้าว

ชื่อสามัญ                              ชื่อการค้า                           อัตราการใช้                      หมายเหตุ

บลาสติซิดินเอส (blasticidin-s)     บลาเอส (Bla-s 2.4% EC)        15-20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร     ของเหลวละลายน้ำ

อีดิเฟนฟอส (ediphenphos)        ฮิโนซาน (Hinosan 50% EC)    15-20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร      ของเหลวละลายน้ำ

ไอบีพี (IBP)                          คิตาซิน (Kitazin 48% EC)        15-20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร     ของเหลวละลายน้ำ

ไอโซโปรธิโอเลน (isoprothiolane) ฟูจิวัน (Fuji-1 40% EC)          40 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร         ของเหลวละลายน้ำ

คาร์เ็บ็นดาซิม (carbendazim)       เดอโรซาล (Derosal 60% WP)  10-16 กรัม/น้ำ 20 ลิตร       ผงละลายน้ำ

บาวิสติน (Bavistin 50% WP)   10-16 กรัม/น้ำ 20 ลิตร      ผงละลายน้ำ

คาซูกะมัยซิน (kasukamycin)       คาซูมิน  (Kasumin 2% WP)      20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร           ผงละลายน้ำ

ไตรไซคลาโซล (tricyclazol)        บีม (Beam 75% WP)             10-16 กรัม/น้ำ 20 ลิตร       ผงละลายน้ำ

บีโนมิล +ไธแรม (benomyl+thiram) เบนเลท-ที (Benlate-T 20% WP) 3 กรัม/เมล็ดพันธุ์ 1 กก.    ผงละลายน้ำ

ไธอะเบ็นดาโซล (thiabendazol)     เทคโต (Tecto 90% WP)       10-12 กรัม/น้ำ 20 ลิตร        ผงละลายน้ำ

ไธโอฟาเนท เมทธิล (thiophanate-methyl) ทอปซิน เอ็ม (Topsin-M 75% WP) 10-15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร  ผงละลายน้ำ