คาร์บ๊อกซิน(carboxin)

เป็นารกำจัดเชื้อรา anilide ประเภทดูดซึมที่ใช้ป้องกันโรคที่เกิดกัเมล็ดด้วยการคลุกเมล็ด
โรคพืชที่กำจัดได้

โรคสมัท(Smuts) โรคเน่าคอดิน และโรคที่เดจาเชื้อ Rhizoctonia spp.
พืชที่ใช้ได้

ข้าว ฝ้าย ถั่วเหลือง เมล็ดพืช ข้าวฟ่าง มะเขือเทศข้าวสาลี และอื่นๆ
อัตราและวิธีใช้

จะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของพืช โรคและวิธีใช้จึงควรศึกษาจากรายละเอียดทุกครั้ง

ข้อควรรู้

-ห้ามน้ำเมล็ดพืชทีคลุกสารนี้ไปเป็นอาหาร

– เป็นพิษต่อปลา

-กัดกร่อนโลหะผสมได้กับสารกำจัดศัตรูพืชที่ใช้กันทั่วไป

-ไม่คงตัวเมื่ออยู่ในดิน