ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม

(fosetyl aluminium 80% wg)

พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
กกจันทบูรณ์ โรคลำต้นเน่า (Phytophthora cyperi (Ideta) Ito.) 30 กรัม
ทุเรียน โรครากและลำต้นเน่า (Phytophthora palmivora (Butler) Butler) 80-100 กรัม / น้ำ 1 ลิตร (ทาแผล)
ส้มเขียวหวาน โรครากและโคนเน่า (Phytophthora parasitica Dastur.) 100-150 กรัม / 1 ลิตร (ใช้ทาแผลเน่า
ส้มเขียวหวาน โรครากและโคนเน่า (Phytophthora parasitica Dastur.) 40 กรัม (รดดินบริเวณโคนต้น)
ส้มจุก โรครากและโคนเน่า (Phytophthora parasitica Dastur.) 100-150 กรัม / 1 ลิตร (ใช้ทาแผลเน่า)
ส้มจุก โรครากและโคนเน่า (Phytophthora parasitica Dastur.) 40 กรัม (รดดินบริเวณโคนต้น)
ส้มตรา โรครากและโคนเน่า (Phytophthora parasitica Dastur.) 100-150 กรัม / 1 ลิตร (ใช้ทาแผลเน่า)
ส้มตรา โรครากและโคนเน่า (Phytophthora parasitica Dastur.) 40 กรัม (รดดินบริเวณโคนต้น)
สับปะรด โรคต้นเน่า (Phytophthora parasitica Dastur.) 50-100 กรัม (จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูก)
สับปะรด โรคยอดเน่าหรือต้นเน่า (Phytophthora parasitica Dastur.) 50-100 กรัม (จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูก หลังปลูกพ่นที่ยอดทุกๆ 2 เดือน)
องุ่น โรคราน้ำค้าง (Plasmopara viticola (Berk & Curt) Berl de Toni) 25 กรัม