เมอร์พาโซล(merpazole)

การออกฤทธิ์  เป็นสารกำจัดแบคทีเรีย

ความเป็นพิษ มีพิษเยบพลันทางปาก 8,250 มก./กก.มีพิษเฉียบพลันทางผิวหนังมากกว่า150,000มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้ โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  Xantomonas sp. ที่ทำให้เกิดโรคใบแห้งในหอมหัวใหญ่ และพืชอื่นๆ

สูตรผสม  25% WP

อัตราการใช้และวิธีใช้ 30กรัม/ น้ำ20ลิตร ฉีดพ่นที่ใบและต้นำพืช และทั่วพื้นที่เมื่อเริ่มพบโรค

ข้อควรรู้ -เก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลังจากใช้ครั้งสุดท้าย 7วัน