เฮกซะโครนาโซล

รายละเอียดของฉลากผลิตภัณฑ์:


ชื่อสามัญ: เฮกซาโคนาโซล (hexaconazole)
กลุ่มสารเคมี: Azole
สารสำคัญ: (RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) hexan-2-ol 5% W/V SC
ขนาดบรรจุ: 1 ลิตร
คุณประโยชน์: แอนวิล เป็นสารกำจัดแมลงโรคพืชต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • โรคพืช ที่มีสาเหตุจากเชื้อราประเภทดูดซึม
  • โรคกาบใบแห้งของข้าว
  • แอนแทรคโนสขององุ่น และมะม่วง
  • โรคใบจุดสีม่วงของหอมหัวใหญ่
  • โรคราสนิมขาวของเบญจมาศ

ประโยชน์และวิธีใช้:


ใช้ตามอัตราแนะนำดังต่อไปนี้

พืช โรคพืช วิธีการใช้ และอัตราการใช้
ต่อน้ำ 20 ลิตร
 ข้าว โรคกาบใบแห้ง
Rhizoctonia solani
40 ซีซี (เมื่อใช้ปริมาณน้ำ 80 ลิตร/ไร่) พ่นครั้งแรกเมื่อเริ่มพบการระบาดของโรค และครั้งที่สองห่างจากครั้งแรก 2 สัปดาห์
 เบญจมาศ โรคราสนิมขาว
Puccinia horiana
10-20 ซีซี พ่นให้ทั่วแปลง เมื่อพบการระบาดของโรค ทุก 7 วัน

 

พืชปลูก
โรคศัตรูพืช
อัตราการใช้
ข้าว โรคกาบใบแห้ง 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
โรคเมล็ดด่าง 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
องุ่น โรคแอนแทรคโนส 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
มะม่วง โรคแอนแทรคโนส 10- 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
หอมหัวใหญ่ โรคใบจุดสีม่วง 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
เบญจมาศ โรคราสนิมขาว 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
เงาะ โรคช่อดอกแห้ง 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
โรคราแป้ง 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ถั่วเหลือง โรคเมล็ดสีม่วง 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร