โพพาโมคาร์บ(propamocarb)

การออกฤทธิ์

เป็นสารกำจัดเชื้อรา carbamate ประเภทดูดซึม ออกฤทธิ์ให้ผลในทางป้องกันโรคพืชสามารถดูดซึมเข้าไปในต้นโดยทางรากเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ใบพืช

ความเป็นพิษ

มีพิษเฉียบพลันทางปาก 7,860 มก/กก. (หนู) ทางผิวหนัง มากกว่า 3,600(กระต่าย)

โรคพืชที่กำจัดได้

โรคเน่าคอดิน โรค  Black shank  โรคราน้ำค้าง โรคราสนิม และโรคที่เกิดจากเชื้อ Pythium,Phytophthora,Bremia,Aphanomyces,Peronospora,Pseudoperonospora และอื่นๆ

พืชที่ใช้

ยาสูบ

สูตรผสม

72% อีซี

อัตราการใช้และวิธีใช้

10-20ซีซี/น้ำ20ลิตร ใช้ซ้ำได้ทุก 7-21 วัน

ข้อควรรู้

 -ควรใช้เป็นสารป้องกันโรคพืช

 -ควรใช้ร่วมกับสารกำจัดเชื้อราอย่างอื่นเพื่อเพิ่มขอบเขตการกำจัดโรคพืช

 -ไม่เป็นพิษต่อปลาและสัตว์ป่า

 -ออกฤทธิ์ตกค้างอยู่ได้ 10-21 วัน