โพรพิโดลนาโซล

(propiconazole 25% ec)

พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
เบญจมาศ โรคราสนิม (Puccinia horiana) 10 มล.
ข้าว โรคเมล็ดด่างของข้าว, โรคเมล็ดด่างของข้าว (Curvulalia lunata, Cercospora oryzae, Acrocylindrium oryzae, Trichoconis padwickii, Fusarium semitectum และ Helminthosporium oryzae), โรคเมล็ดด่างของข้าว (Curvulalia lunata, Cercospora oryzae, Helminthosporium oryzae Acrocylindrium oryzae, Trichoconis padwickii, Fusarium semitectum), โรคเมล็ดด่างของข้าว (Curvulalia lunata,(Wakk.) Boed, Cercospora oryzae Miyake, Bipolaris oryzae (Breda de Haan) Shoemaker (Helminthosporium oryzae Breda de Haan), Fusarium semitectum Berk. & Rav., Trichoconis padwickii Ganguly, Sarocladium oryzae (Sawada), โรคเมล็ดด่างของข้าว (Curvulalia lunata,(Wakk.) Boed, Fusarium semitectum Berk. & Rav.,Cercospora oryzae Miyake, Acrocylindrium oryzae, Helminthosporium oryzae Breda de Haan, Trichoconis padwickii Ganguly) 30-40 มล.
ข้าวโพด โรคราสนิม (Puccinia polysora) 30-50 มล.
ข้าวโพดหวาน โรคราสนิม (Puccinia polysora) 20-40 มล. (พื้นที่ 1 งาน)
คะน้า โรคใบจุด (Alternaria sp.) 25 มล.
อ้อย โรคแส้ดำ (Ustilago scitaminea Sydow) 16 มล. (แช่ท่อนพันธุ์นาน 15 นาทีก่อนปลูก)